Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Elérhetőségi adatok
 2. Szervezeti struktúra
 3. Intézmény, szervezeti egységek vezetői
 4. Ügyfélkapcsolati vezető és ügyfélfogadási rend
 5. Testületi szervek létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (Nem releváns)
 6. Felügyelt közfeladatot ellátó szervek (Nem releváns)
 7. Az intézmény többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek (Nem releváns)
 8. Az intézmény által alapított közalapítványok
 9. Az intézmény által alapított költségvetési szervek (Nem releváns)
 10. Az intézmény által alapított lapok 
 11. Az intézmény felettes, felügyeleti szerve

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. Az intézmény feladatát, hatáskörét alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven (Nem releváns)
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai (Nem releváns)
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv adatai (Nem releváns)
 5. Az intézmény által nyújtott közszolgáltatások
 6. Az intézmény által fenntartott adatbázisok
 7. Nyilvános kiadványok (Nem releváns)
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói (Nem releváns)
 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott elő terjesztések a benyújtás idő pontjától (Nem releváns)
 10. Hirdetmények, közlemények
 11. Pályázatok
 12. Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 13. Közérdekű adatok megismerésének rendje
 14. Jogszabályon alapuló statisztikák
 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az intézmény az egyik szerződő fél (Nem releváns)
 17. Az intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (Nem releváns)
 18. Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista (Nem releváns)
 19. Az intézmény kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma (Nem releváns)
 20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (Nem releváns)
 21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke (Nem releváns)
 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás (Nem releváns)
 23. Az intézmény által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások (Nem releváns)
 24. Az intézmény által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege (Nem releváns)
 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat kezeléssel összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő (Nem releváns)

III. Gazdálkodási adatok

 1. Az intézmény éves költségvetése és számviteli törvény szerinti beszámolója
 2. Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 3. Az intézmény által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei (Nem releváns)
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 6. Az intézmény által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)